OPĆI USLOVI PUTOVANJA


REZERVACIJE I UPLATE

Prilikom rezervacije putovanja Putnik i Centrotours (u daljem tekstu: organizator putovanja) sklapaju ugovor koji je ujedno i potvrda o putovanju.
Za sva putovanja u organizaciji Organizatora putovanja, Putnik može izvršiti rezervaciju putovanja u poslovnicama organizatora ili kod drugih ovlaštenih turističkih agencija. Prilikom rezervacije Putnik će od strane Organizatora putovanja (ili ovlaštenog agenta) ugovor o putovanju i opće uslove putovanja.
Rezervacija je važeća i smatra se potvrđenom onog trenutka kada Putnik uplati akontaciju koja iznosi najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana. Prilikom uplate rezervacije, Putnik će dobiti potvrdu o uplati. Cjelokupan iznos aranžmana plaća se najkasnije 7 dana prije putovanja. U izuzetnim slučajevima Organizator putovanja ima pravo tražiti uplatu i prije ovog roka, ili isti skratiti. Rezervacija bez uplate akontacije važi najduže 48 sati, nakon čega se automatski poništava. Ukoliko se uplate ne izvrše u roku, organizator putovanja će smatrati da je učesnik u putovanju odustao od aranžmana.
Za potvrdu rezervacija po "Last minute" ponudama Putnik je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.
U slučaju putovanja autobusom ili avionom naveden je broj dana kao dužina putovanja ili boravka. U tom slučaju dani se smatraju punim danima bez obzira na polazno i dolazno vrijeme putovanja.


CIJENE PUTOVANJA

Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog, hostelskog ili apartmanskog smještaja u dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama, sve u skladu sa objavljenim programom putovanja. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva i dodatno plaćanje koje mora biti naznačeno na voucheru.
Organizator putovanja zadržava pravo da najkasnije 5 dana prije programom predviđenog putovanja promjeni cijenu aranžmana u slučaju ako je došlo do promjene u kursu valute, do promjene cijene avio takse, cijene nafte ili zbog manjeg broja prijavljenih putnika nego je navedeno u programu putovanja.
Ukoliko prije početka korištenja aranžmana dođe do promjene u trajanju boravka (produžetak ili smanjenje broja dana), Organizator putovanja je dužan obavijestiti putnike o tome, ponuditi im mogućnost doplate za više dana, ili povrat novca u slučaju skraćenja broja dana. Ukoliko putnik nije saglasan sa tim, ima pravo otkaza putovanja bez novčane naknade. Organizator putovanja će na ime obrade aranžmana naplatiti 5,00 KM.
Cijene navedene u programima Organizatora putovanja bazirane su na osnovi ugovora s dobavljačima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Organizator putovanja može predvidjeti da Putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik eventualni prigovor podnosi direktno izvršitelju usluge.


OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja je dužan obavijestiti Putnika o sadržaju aranžmana, odnosno o programu putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Organizator putovanja zadržava pravo da u iznimnim okolnostima naglašenim u općim uslovima putovanja:
a) izmijeni itinerer putovanja, leta, avio prijevoznika kao i tip autobusa/aviona,
b) izmijeni mjesto polaska-odlaska,
c) pomjeri termin polaska-odlaska
U slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (elementarne nepogode, vremenske neprilike, rat, bombaški napadi i sl.) Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko Putnik koji je dostavio dokumentaciju za viziranje agenciji ne dobije vizu zemlje u koju putuje u organizaciji Organizatora putovanja.

Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora.

Kada je Centrotours posrednik, a ne organizator putovanja, tada se primjenjuju opći uslovi odgovornog organizatora putovanja, i takvi aranžmani će biti posebno označeni. U slučaju prigovora Putnika na kvalitet usluge, nadležan je organizator putovanja, a ne posrednik.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan organizatoru putovanja prilikom rezervacije dostaviti kopiju pasoša i ostale tražene dokumente te uplatiti ugovorenu cijenu za putovanje u roku koji je naveden u ovim općim uslovima putovanja.
Pravo je i obaveza Putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja i da dobije pismeni primjerak istoga, te da svojim potpisom potvrdi da je upoznat sa programom putovanja i općim uslovima putovanja. Putnik je dužan da se dva dana prije putovanja detaljno informiše o vremenu polaska i ostalim pojedinostima vezanim za putovanje.
Sve malodobne osobe koje žele putovati sa Organizatorom putovanja bez pratnje roditelja ili staratelja dužne su predočiti na sudu ovjereno odobrenje roditelja ili staratelja da malodobna osoba može putovati sama.
Putnik je dužan da se detaljno informiše o zemlji u koju putuje radi eventualnog putničko-zdravstvenog osiguranja, viznog režima, vakcinisanja i sl. Preporučeno je da se Putnik informiše o kulturi i običajima zemlje, gastronomiji, klimi i td.
Putnik je dužan da tokom putovanja autobusom koristi sjedište koje je rezervisano za njega prilikom uplate akontacije.
Putnik je dužan da se tokom putovanja u organizaciji Organizatora putovanja ponaša pristojno i ne ugrožava sprovođenja programa putovanja i sigurnost drugih putnika kao i predstavnika Organizatora putovanja. U suprotnom, Putnik će biti odstranjen sa putovanja i biće mu uskraćeno daljnje korištenje aranžmana bez mogućnosti naknadnog povrata novca.
Putnik je dužan brinuti se da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima. Putnik je dužan uplatiti fakultativne izlete na koje želi ići u agenciji ili, u izuzetnim slučajevima, u toku putovanja.

OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE

Organizator putovanja može otkazati putovanje ili izmijeniti datum putovanja najkasnije 5 dana prije putovanja i to zbog nedovoljnog broja putnika ili uslijed više sile bez obaveze da Putniku nadoknadi štetu
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi već uplaćeni aranžman pod uslovom da ovo lice zadovoljava posebne uslove predviđene za određeno putovanje te da Organizatoru putovanja nadoknadi troškove prouzrokovane zamjenom.
Ako Putnik želi otkazati putovanje, mora to učinit pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Visinu naknade organizator putovanja će primijeniti u slijedećim procentima u odnosu na ugovorenu cijenu:

Evropska putovanja, odmori, ljetovanja
• do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 40,00 KM
• 29 - 22 dana prije polaska 25% od cijene aranžmana
• 21 - 15 dana prije polaska 40% od cijene aranžmana
• 14 - 8 dana prije polaska 80% od cijene aranžmana
• 7 – 0 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana

Daleka (interkontinentalna) putovanja
• do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
• 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
• 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana

Krstarenja
• 60 – 46 dana prije polaska 10%
• 45 – 31 dan prije polaska 25%
• 30 – 16 dana prije polaska 50%
• 15 – 6 dana prije polaska 75%
• 5 i manje dana prije polaska 100%
Organizator putovanja zadržava pravo da umanji avansnu ili kompletnu uplatu za iznos sume otkaza/storna.


PUTNIČKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DRUGA OSIGURANJA

Organizator putovanja obavezan je Putniku ponuditi putničko-zdravstveno osiguranje tokom putovanja. Prihvatanjem ugovora o putovanju, koji čine ovi uslovi putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen «paket» putničko-zdravstvenog osiguranja, paket osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, paket osiguranja prtljaga i paket osiguranja od otkaza putovanja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod organizatora putovanja, pri čemu organizator putovanja učestvuje samo kao posrednik.

Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Organizator putovanja se obavezuje Putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uslovi otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih lično pročita.


PRTLJAG I SMJEŠTAJ

Prijevoz putnikovog prtljaga avio prijevozom besplatan je do određene težine koju određuje avio prijevoznik, uobičajeno 20 kg. Zbog ograničenosti prostora za prtljag u autobusima, težina prtljaga ograničena je na 20 kg po osobi. Pored toga Putnik sa sobom u autobus može ponijeti i ručni prtljag. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, izgubljeni ili ukradeni prtljag. Autobusi koji Organizator putovanja koristi sa polaskom iz Sarajeva klasificirani su po standardima Eurolinesa i u njima je zabranjeno konzumiranje cigareta.
Klasifikacija hotela u inostranstvu izvršena je na osnovu standarda koji važe u svakoj konkretnoj državi, a isti ne moraju biti jednaki klasifikacijama u BiH. Ukoliko Putnik nema posebno ugovoren apartman, odnosno sobu, prihvatiće bilo koji apartman ili sobu registrovanu za izdavanje gostima u objektima.
Putnik se u toku svog boravka dužan ponašati u skladu sa kućnim redom objekta u kojem je smješten.


REKLAMACIJE

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za bilo koju pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja.
Ukoliko smatra da su usluge koje je platio nekvalitetno izvršene, Putnik može tražiti nadoknadu štete, pod uslovom da Organizatoru putovanja dostavi pismeni prigovor u roku od 8 dana od završetka putovanja. Na prigovor Putnika Organizator putovanja je dužan odgovoriti u roku od 14 dana.


• OPĆE USLOVE PUTOVANJA U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.